Kredyt studencki szansą dla mniej zamożnych

45


Od 1 października do 15 listopada 2015 roku banki będą przyjmowały wnioski o kredyt studencki. W tym roku kredytu będą udzielały żakom cztery banki: PKO Bank Polski SA, Bank PEKAO SA, Spółdzielcza Grupa Bankowa SA oraz Bank Polskiej Spółdzielczości SA. 

– Największe zainteresowanie kredytami studenckimi można było zaobserwować w pierwszych 5-8 latach od ich wprowadzenia. Od kilku lat popularność tego typu kredytowaniem utrzymuje się na stałym poziomie – informuje Paweł Frąckowiak, dyrektor PKO Bank Polski SA oddział I w Kościanie.

O kredyt może ubiegać się każda osoba, która posiada status studenta i w dniu rozpoczęcia studiów nie ukończyła 25 roku życia. Oferta jest skierowana także dla osób podejmujących studia doktoranckie.

Niestety, mimo że coraz więcej młodych Polaków studiuje dziś poza granicami kraju ustawodawca do tej pory nie uwzględnił jako potencjalnych kredytobiorców młodych ludzi studiujących na zagranicznych uczelniach.

Żyrantem kredytu studenckiego może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i zdolność kredytową do poręczenia kredytu. Może nim również zostać, co jest znacznym udogodnieniem Bank Gospodarstwa Krajowego SA.
W ubiegłym roku znacznie uproszczono bankowe procedury i wprowadzono oświadczenie o dochodach. Dla studentów oznaczało to oszczędność czasu.

– Bank wykorzystał wprowadzone uproszczenia, co przyspieszyło przede wszystkim składanie wniosków i ułatwiło wnioskodawcom wypełnianie niezbędnych dokumentów – tłumaczy P. Frąckowiak.

Wypłata kredytu następuje w 10 transzach miesięcznych w każdym roku akademickim. Jeżeli w ostatnim roku studiów nauka trwa tylko jeden semestr, kredyt jest wypłacany przez okres 5 miesięcy. Pierwsza transza przysługuje za październik, natomiast w miesiącach sierpniu i wrześniu transze nie są wypłacane. Wypłata następuje przelewem na rachunek wskazany przez kredytobiorcę. Student, któremu przyznano kredyt otrzyma fizycznie pierwszą transzę pieniędzy w styczniu 2016r.

– Jakość i wiarygodność składanej przez wnioskodawców dokumentacji jest w zdecydowanej większości przypadków wysoka, stąd odrzucenie wniosków ma charakter incydentalny. Powodem odrzucenia wniosku może być niespełnienie formalnych wymagań w zakresie terminu przyjmowania wniosków czy wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny, który okazuje się wyższy od podanego w komunikacie na dany rok – informuje dyrektor Frąckowiak.

Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od ukończenia nauki i nie później niż 1 października lub 1 kwietnia gdy ostatni rok studiów trwał jeden semestr. Okres spłaty może być przedłużony w przypadku, gdy kredytobiorca udokumentuje, że wysokość raty kredytu przekracza 20% jego przeciętnego miesięcznego dochodu. Wydłużenie okresu spłaty może nastąpić także wtedy gdy student rozpoczął kształcenie na studiach doktoranckich. W wyjątkowych przypadkach można liczyć na umorzenie.

– Na umorzenie może liczyć kredytobiorca, który znalazł się w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni lub studiów doktoranckich. Może wystąpić do banku z wnioskiem o umorzenie kredytu w 20%. Wniosek kredytobiorcy musi być potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni albo inny jednoosaobowy organ uczelni. Kredytobiorca może wystąpić do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego z wnioskiem o umorzenie kredytu: całkowite – jeżeli utracił zdolność do spłaty zobowiązań. Podstawą umorzenia jest w tym przypadku orzeczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub częściowe – jeżeli znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. Kredytobiorcy przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dodaje Paweł Frąckowiak.

Warto jednak wiedzieć, że umorzeniu nie podlegają raty kapitałowe zapłacone przez kredytobiorcę do dnia wydania decyzji o umorzeniu. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej zależnej od wysokości stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego z zastosowaniem dopłat do oprocentowania z BGK. kab