Przedawnienie roszczeń

28

 

W zgodzie z kodeksem cywilnym, z zastrzeżeniem wyjątków określonych ustawowo, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Terminy te liczone są co do zasady o daty wymagalności konkretnego świadczenia.

Bezspornie, dochodzone od Pana roszczenie jest roszczeniem majątkowym o charakterze okresowym – zapewne naliczanym w cyklu miesięcznym, z określoną datą płatności. Niezależnie od tego, przedmiotowe roszczenie jest również związane z działalnością gospodarczą operatora telekomunikacyjnego. Wystarczy bowiem, że działalność gospodarczą prowadzi tylko strona dochodząca roszczenia, które wiąże się z tą działalnością.

Mając to na uwadze, roszczenie dochodzone względem Pana, uległo przedawnieniu, a tym samym nie jest Pan zobowiązany do jego uiszczania.

Pamiętać jednak należy, iż w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, musi Pan podnieść ten zarzut w trakcie procesu, bowiem sąd nie będzie badał tej kwestii z urzędu – czyli we własnym zakresie.

Podstawa prawna: art. 117 i 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

Porady udzielił Marek Tylewski, radca prawny